bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมระบบการเงิน รุ่นที่ 3 กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบการเงิน กรมธนารักษ์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559