bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมระบบการเงิน รุ่นที่ 2 กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบการเงิน กรมธนารักษ์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2559