bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมระบบการเงิน รุ่นที่ 1 กรมธนารักษ์

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบการเงิน กรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559