bizpotential_news

ภาพข่าวอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง (รุ่นที่ 3) กรมประมง

 ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง (รุ่นที่ 3) วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์สารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล กรมประมง