bizpotential_news

ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการพัฒนาระบบพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาองค์กรชุมชน

โดยวิทยากร คุณออมทรัพย์ พลาดิศัย (ผู้จัดการโครงการ)
คุณศศิธร สุวัตถี (ผู้ช่วยอบรม)
คุณวีร์ณัชชา จันทรมัสการ (ผู้ช่วยอบรม)