bizpotential_news

ทีมบิซคนกล้าประชุมกับลูกค้าเพื่อทดสอบระบบรอบสุดท้ายก่อนใช้งานจริง ในปีงบประมาณ 2564

วันนี้เราก็มีทีมบิซคนกล้า ประชุมกับลูกค้าเพื่อทดสอบระบบรอบสุดท้ายก่อนใช้งานจริง ในปีงบประมาณ 2564 
ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โดยมี 
พี่เปีย ,พี่เอก (PM)
พี่จอย ,พี่ฝน ,พี่จ๋า ,พี่เกว ,พี่ต๊ะ ,พี่ก๊อต (DEV)
น้องภัทร ,พี่หญิง (PC) 

#บิซคนกล้า